ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלח

ב"ה, ג' תמוז, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

בענין נסיעתו בטח כבר מסר לו גם אחיו שי' אשר כיון שכבר עשה כזה ע"פ דעת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וכמדומה אשר ציווהו אז אשר ישתדל במקומות שיהי' לפעול בעניני החזקת היהדות חנוך הכשר וכיו"ב,

הנה אם גם בפעם הזאת נוסע על מנת כן חל ע"ז ג"כ הסכם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מאז.

והוא וב"ב שיחיו נזכרו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ והקב"ה ממלא ברכות צדיקים, שיהי' הכל כשורה בעתו ובזמנו ובטח יודיע מזמן לזמן משלומם הטוב.

מש"כ שלדאבון לא קבעו שיעור ללמוד. הנה למה לדאב הלא טוב טוב יותר הי' לקבוע שיעור, שאז הי' משתכר בשתים: קביעות השיעור, והעדר הדאבון, שהרי גם לחבול בעצמו אין אדם רשאי, ואולי עכ"פ ילמדו כ"א בפ"ע.

בברכה ופ"ש ל... שי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תרלח

מהעתק המזכירות.