ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרלט

ב"ה, ג' תמוז, השי"ת

האברך הוו"ח וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו:

יהי רצון שיהי' כלי ראוי שיקויימו בו כל הברכות שבירך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות.

ועתה בפרט אחרי שמלאו לו י"ט שנה ומתחלת שנת העשרים, הרי זהו זמן ההכנה להשגת אותן המעלות דבן עשרים שנה הנזכרות בדא"ח (לקו"ת במדבר ד"ה מבן עשרים) .

בברכת רפואה שלימה בקרוב ממש

הרב מנחם שניאורסאהן

תרלט

מהעתק המזכירות.