ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמא

ב"ה, י"א תמוז, השי"ת

נתקבל מכ' מו' תמוז. ובל"נ אודיע מחר על הציון מהתיסדות הועד במחנו ובהשתדלותו, בהזכרת שמותיהם.

בברכת חג הגאולה ואיחול כ"ט לכל חברי הועד ולכל המושפעים שלו

מ. שניאורסאהן

לבלות עתה הרבה זמן להשתלמות באנגלית - אין כדאי בשבילו. וע"פ מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ: וויפעל א שיעור טראגען די קאריטע (עניני תומ"צ) צום פערד, שוין צייט דער פערד זאל גיין צו דער קאריטע.

תרמא

נכתבה כהוספה לאגרת תרלז דלעיל, בתאריך י"א תמוז.

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 540, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הועד: כנראה הועד לטובת המל"ח - בהמשך לאגרת תרלג דלעיל.

להשתלמות באנגלית: להקל על עבודת שליחותו, בהפצת היהדות, בחוגים רחבים יותר.