ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמב

ב"ה, י"ד תמוז, השי"ת

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ, בר אוריין ובר אבהן, איש רב

פעלים ומרא דעובדין טבין, יושב על מדין ומנהל עדתו

על מיין נייחין, מר ניהו רבנא רפאל ברוך שי', מדברנא

דקהלא קדישא דעיר מעקנאס ומצודתו פרושה בכל

המדינה,

שלום וברכה מרובה!

הגיעתני הטלגרמה שלו - בחתימת כת"ר וחתימת ידידנו הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ איש רב פעלים במעשי חייא וכו' מהור"מ שי' ליפסקער, - בברכה לחג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, וכל המברך יתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר, אשר פירש בזה כ"ק אדמו"ר אדנ"ע (אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בצוואתו "חנוך לנער") שהיא ממשכת מבחי' אור אין סוף שלמעלה מסדר ההשתלשלות,

היינו שלבד זה שנמשך למטה כל מה שיש בשרש למעלה, כי מסירים כל המניעות ועיכובים ע"ז,

הנה נוסף ע"ז שנעשה רצון חדש ופוסקין לו תוספת חיים ברכה ושלום בעניניו, אמן כי"ר.

כן הודיעני בשורה משמחת, אשר יעשה ככל יכלתו בהשגת הויזא למדינתו בעד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מתלמידיו הותיקים ובא כחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הר"ר בנימין שי' גאראדעצקי,

ולמותר לבאר לכת"ר ולדכוותי' עד כמה נוגע ההקדם בזה.

ואם בכל ענין של מצוה מאריך כ"ק אדמו"ר הזקן בגודל מעלת הזריזות, ומכריח זה כי "זריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם כי העקידה עצמה אינה נחשבת כ"כ לנסיון גדול לערך מעלת א"א ע"ה" (אגה"ק סכ"א),

על אחת כמה וכמה, שגדולה מעלת והכרח הזריזות בענין הנוגע בחנוך, ובפרט חנוך של גדיי ישראל, ובפרטי פרטיות בעת צרה וצוקה כזאת, דרא דעקבתא דמשיחא, שאין לך יום כו', והחושך כפול ומכופל, והגלות הולך ומאפיל, וע"פ באור כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שלפני עלות השחר חושך הלילה גדול ביותר, - אשר רק התורה היא חיינו, ולימודה בהתפשטות היותר אפשרית הן בכמות הן באיכות, וביחוד לימוד פנימיות התורה, המאור שבתורה והזוהר שלה, הן הם סם חיים, שיחזקו את כל הלומדים והמתעסקים והמשתדלים בזה, עד שישבר השי"ת, בחסד וברחמים, את עול הגלות, וישראל נגאלין בצדקה, הכוללת בתוכה גם צדקה זו להחיות נפשות עניים, אין עני אלא כו' (אשר, מפני חושך הלילה, חלק מהם גם טועה לומר שאין זה עניות), והוא יוליכנו קוממיות לארצנו ע"י משיח צדקנו בב"א.

ולסיים בביאור ד"ת - הנה ענינא דצדקה בלילה כיון דאתי לידן נימא בה מלתא, במה שנשאלתי זה מכבר במה שכתוב בס' נגיד ומצוה (תפלת שחרית) אשר "בלילה אינו זמן ראוי לצדקה". ולכאורה, אדרבה, כיון שבלילה הוא ענין הגבורות, הי' ראוי להרבות בצדקה כדי להמתיקן... טרף לביתה.

וראה ג"כ סו"ס שערי תפלה לר' יעקב רוקח (ליורנו, תר"ל).

ושלמא דמר ותורתו יסגו ויאריך ימים על משמרתו משמרת הקדש ברוב טוב,

המאחל כ"ט ומצפה לבשו"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרמב

מהעתק המזכירות.

הרה"ג... רפאל ברוך: טולידנו. אגרות נוספות אליו - לקמן תרעז. תשנח. מהור"מ שי' ליפסקער: שנסע בשליחות להתיישב במרוקו להתעסק בחנוך, כדלעיל אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם.

הויזא... גאראדעצקי: ראה בזה לעיל אגרת תרכ, ובהנסמן בהערות שם.

נשאלתי זה מכבר... טרף לביתה: כנדפס לעיל ח"ב אגרת רלח.