ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמד

ב"ה, כ' תמוז, השי"ת

הוו"ח אי"א מו"מ באמונה וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

אחרי הפסקה כה ארוכה שמחתי להפגש אתו, ומפני כמה סיבות ערבה לי הפגישה, הא' מה שפגשתיו בתוך קהל חסידים, הב' ביום הולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ויום גאולתו הוא חג הגאולה לכלנו, ויתר על כן שפגשתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר שם שורה המשכות נעלות ביותר. גם הי' לי קורת רוח מזה שניהל כהנים חסידים אל הציון, אשר ע"י שזיכה את האחרים ודאי שגדול זכותו, והתקשרותו לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הוא הצינור שעל ידו יושפע עליו ברכה והצלחה.

הנני מקוה כי לא יעבור יום שאינו קובע זמן ללימוד בתורת הנגלה ותורת החסידות. ולפי דעתי צריך הי' לקבל עליו, בלי נדר, לכה"פ עד היארציט הראשון יו"ד שבט ה'תשי"א לומר בכל יום קפיטל ע"א בתהלים, ונוסף על זה ללמוד בכל שבת ויום טוב איזה ענין בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, במאמרים, קונטרסים או שיחות שלו.

וכמים הפנים אל הפנים, כן התקשרותו כדבעי לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ תשפיע עליו שפע ברכות להצליח בגשמיות וברוחניות.

יואיל נא למסור פ"ש ממני לאחיו שי', בהזדמנות הראוי'.

באיחול כל טוב

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ הקונטרס שהופיע ליום הולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ובחבילה מיוחדת שלוחים אליו ספר השיחות וספר המאמרים.

תרמד

מהעתק המזכירות.

שניהל כהנים חסידים: בעשותם מחיצה בין הכהנים ובין הקברים.

בכל יום קפיטל ע"א: ראה לקו"ש ח"ב ע' 6 . לקמן אגרות תרמט. תרנ. תרנב. תרנז.

תרס. תרסז. עתר. תרפח. תרפח. תרצו. תשטז. תשלד. תשלח. תשמז-ח.