ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמה

ב"ה, כ"א תמוז, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ץ שי'

שלום וברכה!

מכתבו בעתו נתקבל ונתאחר המענה מפני עניני י"ב תמוז. - בהיותי על הציון ביום הנ"ל הזכרתיו לכל המצטרך -

ובמה שדואג עליו למצוא מורה המתאים להת"ת שלו הנה במוחש ראינו בהזמן שמההסתלקות ועד עתה אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ משפיע הצלחה לאותם העומדים על משמרתם במילוי השליחות אשר הטיל עליהם, ורק שצריך השתדלות מצדם ואז ההצלחה מופלגה ובלי ספק גם בענין הנ"ל יהי' כן ויודיעני בשו"ט עד"ז.

בנוגע אם לשנות מקום דירתו ואם לקנות בית דירה, הנה כיון שבדעתו להיות כאן בעוד איזה שבועות הרי לע"ע לדעתי לא יעשה את הנ"ל וכשיהי' פה נדבר עד"ז.

והשי"ת ישפיע הצלחה ויקיים את כל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ברכו, אותו [ו]את כל ב"ב שי' על מילואן.

באיחול כ"ט ופ"ש כל הדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכתבו מכ' תמוז, ואם הדבר כן הוא אשר א"א להשאר בדירה שבבנין ביהכנ"ס ומחיר הבית שמציעים לו יהי' לא יותר מעשרת אלפים יקנה אותו ויהי' בשטומו"צ ובטח יודיע יום הקנין שיהי' קודם לחדש מנ"א.

תרמה

מהעתק המזכירות.

מהור"ץ: שוסטרמן.

להת"ת שלו: בשיקגו. ראה אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תרסד.