ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמז

ב"ה, כ"א תמוז, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ עסקן בצ"צ באמונה וכו'

וכו'

מוהר"י שי'

שלום וברכה!

הנני בזה להביע לו רגשי מז"ט על החלטות של יונג איזראעל בנוגע להצלת הילדים באה"ק ת"ו ובלי ספק חלק גדול בזה הוא עבודת כבודו שי' ושכרו כפול מן השמים, ויותר מזה הרי שכר מצוה מצוה.

אבל עדיין חסר העיקר שהוא המעשה, ולא המדרש בדבור לבד.

מוסג"פ העתקות מכתבי על דבר זה ובטח כבו' בהיותו על אתר יזרז מצדו ג"כ בכהנ"ל עד כמה שאפשר.

החותם באיחולי כט"ס והצלחה בעבודתו

הרב מנחם שניאורסאהן

תרמז

מהעתק המזכירות.

מוהר"י: גריפל.

מכתבי עד"ז: ראה לעיל אגרת תרלד.