ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמח

ב"ה, כ"א תמוז, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי' שד"ר

שלום וברכה!

מכתבו מי"ג תמוז נתקבל אבל עוד מקודם לזה נשלח הקונ' לחג הגאולה ע"פ האדרעס שלהם ל... ובטח סו"ס הגיע לידם במקומם עתה.

הפ"נ מהם נתקבל מקודם, ונקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בי"ב תמוז ואח"כ גם בהיכלו שהיו נכנסים לשם ליחידות ולנתינת פ"נ. ובודאי נתן ברכותיו והקב"ה ימלא אותן במילואן, ובטח יודיע מזמן לזמן מבריאותה הטוב של זוגתו תי' ואשר ממלאה אחרי הוראת הרופאים באכו"ש וכיו"ב.

ובשאלתו ע"ד לצאת בפאה נכרית אבל בלא כסוי, הנה מבלי להכנס בגוף הדבר הרי למה זה לעשות שינוי כזה והדומה לו באמצע העבור, והעיקר עתה שיהי' זמן עבורה כשורה ובלא כאבים, ותהי' הלידה בעתה ובזמנה בנקל ולד חייא וקיימא, ואחר כך תשאל ע"ד הנ"ל.

באיחול כ"ט ופ"ש כל החבורה תי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תרמח

מהעתק המזכירות.