ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרמט

ב"ה, כ"ה תמוז, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו עם הפ"נ בעתו נתקבל, וכבקשתו קראתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובהיכלו ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פ"נ,

וצדיק מברך והשי"ת ממלא ברכות צדיק, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, על מילואן.

תקותי אשר אין נזקק להערה ולהארה אדות ענין ההתקשרות לנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר ההתקשרות הוא ע"י למוד תורתו והליכה בדרכיו אשר הורה.

ובטח יש לו קביעות עתים ללימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר במאמריו שיחותיו ומכתביו. ומה טוב אם הלימוד הוא בחבורה אשר איש את רעהו יחזקו ויעוררו.

ומובן אשר אין זה פוטר משאר השיעורים אשר כל אחד ואחד מחויב בהם. ובכללם שיעורים השוים לכל נפש בחק יומי והם: חומש עם פרש"י, תהלים כמו שנחלק לימי החודש, תניא כפי שנחלק לימי השנה על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

באיחול כ"ט

מ. שניאורסאהן

(המענה על המברק שלו - ודאי הגיעו).

* * *

בל"נ, אזכיר את שמותיהם - בהיכל ועל הציון - וכן את דודתו תי' לכל המצטרך, וכבקשתו במכתבו.

- ובטח אומר, בל"נ, בכל יום דעם רבינ'ס קאפ' תהלים (הוא עתה קאפ' עא), עכ"פ עד יו"ד שבט התשי"א. וראה השיחה בקונ' י"ב תמוז השי"ת אות יא.

באיחול כ"ט וברכת מז"ט להכניס בנם שי' בבריתו של א"א ולגדלו, עם שאר ילדיהם שי' לתורה חומע"ט.

תרמט

מצילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ, בתאריכים שונים.

תקותי: ראה גם לעיל אגרת תרכד. לקמן תשו.

ומובן: ראה גם לקמן אגרת תשו. תשח.

שיעורים השוים לכל נפש: שנתפרסו ב"היום יום". וראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת א'תתצ. לעיל אגרת תקסא. לקמן תשו. תשח. תשכז.

קאפ' ע"א: ראה גם לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.