ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנ

ב"ה, כ"ה תמוז, השי"ת

האברך הוו"ח אי"א מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

יהי רצון שיהי' כלי ראוי שיקויימו בו כל הברכות שבירך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות.

בטח ראה המועתק ב"היום יום" יא ניסן בענין הנהגה ביום הולדת.

ובמלאת לו עשרים שנה שהוא ענין מוחין דאבא (ראה לקו"ת במדבר ד"ה מבן עשרים) מהראוי שיתחיל בל"נ להניח תפילין דר"ת.

ובודאי אומר בכל יום בל"נ דעם רבינ'ס קאפ' תהלים שהוא עתה קאפ. עא.

החותם בברכה

הרב מנחם שניאורסאהן

תרנ

מהעתק המזכירות.

תפילין דר"ת: ראה גם לעיל אגרת תרלב.

קאפ' ע"א: ראה גם לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.