ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנא

ב"ה, כ"ו תמוז, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

ת"ח על שלחו את הקטע ממאמרו ע"ד... ובשאלתו אם יש מה לשנות וכו'.

הנה לפ"ד שני ענינים על כל פנים:

א) ניכרת בהכתיבה זהירות גדולה שלא יהי' ניכר כלל שהכותב הוא ג"כ מחסידי ליובאוויטש. וחבל על הטרחא בזה ראשית כי כבר עבר הזמן שהי' מקום לחשש אשר עי"ז שידעו את הנ"ל יהיו קישויים בעניניו ועתה נהפך הוא, והשנית כי כבר נודע הדבר אשר מחסידי חב"ד הוא וא"כ ההשתדלות להעלים ללא תועלת. ואדרבה.

ב) קורת רוח היותר גדולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הוא שיהיו כל פעולותיו חיות קיימות והולכות וגדלות ולכן כל מאמר וידיעה פון א גוטן פריינד צריך להשאיר אצל הקורא רושם אשר העבודה הולכת ונמשכת ומתפתחת ולא רושם של הספד לחוד.

בודאי הוקל כבר לאמו תי' וילך מצבה הלוך וטוב ויהי' בידו להודיע בשו"ט בזה.

אחתום באיחול וברכה אשר הוא וכב"ב שי' כל אחד ואחת בפרט זאלן האבן א געזונטן און רוהיקן זומער בכל מקום שהם בכל הפרטים

הרב מנחם שניאורסאהן

תרנא

מהעתק המזכירות.