ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנב

ב"ה, כ"ח תמוז, השי"ת

האברך מו"ה... שי'

שלום וברכה!

אביך שי' כתב אשר ביום י"א תמוז נעשית בר מצוה ומבקש ברכה. והנני בזה להביע ברכותי אשר, כברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, תהי' ירא שמים חסיד ולמדן והוריך שי' יראו בך ובשאר ילדיהם שי' רוב נחת, חסידישן נחת, מתוך הרחבה.

סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר די בר מצוה מאמרים פלעגט מען (אצל הנשיאים) אנהייבן נעשה אדם (וכשניתן המאמר להעתיק השמיטו לפעמים ההתחלה).

זאת אומרת אשר הבר מצוה צריך לדעת שעליו להשיג מעלת תואר אדם שזהו היותר מעולה בארבעה התוארים אדם איש גבר אנוש (ראה היום יום ד' אלול תש"ג.

ד"ה ויבוא עמלק תש"ט - קונטרס סב - פ"ב) וצריך לעבוד בזה תיכף ולא להניח על אחר זמן, ואז מסייעין בידו שנעשה אדם (ראה ספר התולדות ע' 64).

בטח חזרת מאמר דא"ח ביום הבר מצוה ואומר בכל יום דעם רבינ'ס קאפיטעל תהלים שהוא עתה ע"א ותנהוג כן בלי נדר לכל הפחות עד ראש השנה תשי"א הבע"ל.

החותם בברכה

הרב מנחם שניאורסאהן

תרנב

מהעתק המזכירות.

נוסח דומה נשלח לכמה שהגיעו לגיל בר מצוה, ונעתקה אחת בתור דוגמה.

ספר התולדות: אדמו"ר מהר"ש, שהו"ל כ"ק אדמו"ר שליט"א (קה"ת תש"ז).

קאפיטעל... ע"א: ראה גם לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.