ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנג

ב"ה, ער"ח מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

נתקבלו מכתביו מיו"ד ושל כ"ד תמוז עם הרשימות דהתלמידים והשייך למל"ח והפ"נ. מכתבו השני נתקבל ביום ה' ובהיותי על הציון אז קראתי הפ"נ והרשימות. כן זה עתה נתקבלה התלגרמה ע"ד בנו שי' וקראתי בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות. ובודאי צדיק מברך הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, והקב"ה ממלא ברכותיו על מילואן, לכל אחד ואחת לפי ענינו. ובטח לא ימנע מלהודיע בשו"ט מהטבת מצבם של בתו ובנו שי' הלוך וטוב.

החבילה לקאזלינער נשלחה.

התענגתי במאד להידיעה שכבר נגשו להבפועל ממש בנוגע למל"ח ומחנ"י, וכידוע מש"כ באגה"ק סכ"א ע"ד הזריזות אבל מטובו לפרסם שני התנאים אשר בזה: א) שלא יהא מגרעת כלל עי"ז בענין נפנה, כיון שכנראה המתעסקים בזה ובזה אחד הם, ב) שלא יכבידו על עצמם בהערכתם בזה.

ובנוגע להצלחה בעבודתו במלאכתו מלאכת שמים הנה מלאכה זו עצמה הצלחה כרוכה בה, וע"ד משנ"ת בזח"ג (צח, א) - ונאמר בליל שבועות - מאן תקין תכשיטהא ואנהיר עטרהא ושוי תקונאה כו', וזוהי עבודתו עם התלמידים נער ישראל ואוהבהו, ובפרט שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אוחז בידו ומנהיגו, ורק שצריך זהירות יתירה שלא לערב רצונות עצמו, ולהעיר מלקו"ת שה"ש ד"ה צאו"ר השני פ"ד דאפילו לאחר המדרי' שעשה רצונך כרצונו צ"ל בטל רצונך.

בפ"ש כל החבורה תי'

מ. שניאורסאהן

תרנג

מצילום האגרת.

מהורנ"נ: מהו"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.

דהתלמידים: בישיבת תו"ת בצרפת.

בנוגע למל"ח ומחנ"י: דלעיל אגרת תרלג.

נפנה: מעמד.