ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנד

ב"ה, ב' מנ"א, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'...

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' תמוז שנתקבל באיחור זמן קצת:

... בטח יש לו קב"ע ללימוד בנגלה ודא"ח וגם משתתף בלימוד ברבים ולפלא שאינו מזכיר מאומה עד"ז. והרי אם הי' כותב ע"ד זה הנה ע"פ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשם כ"ק אדמוה"צ, היו צוויי נפה"א אף איין נפה"ב שזה מובן גם בשכל, והוא משמיט זה ושואל דוקא בענינים המפורטים באגה"ק בסכ"[ב] וכלפי לייא.

ומה שכותב שהוא בודד וכו' הנה אדמו"ר הזקן מבאר באריכות באר היטב דצדיקא אשתכח בזה העולם המעשה יתיר מבחיוהי אלא שצריך ללכת בדרכיו אשר הורה וכו' כדי לחזק ההתקשרות, ובמילא לא יהי' בודד וגם תסור מרירות לבו שכותב, כי יהי' כלי לברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ברכו אשר השי"ת ימלא אותן במילואן.

החותם בברכה

הרב מנחם שניאורסאהן

תרנד

מהעתק המזכירות.

פתגם: ראה אג"ק ח"ב אגרת שפג.

באגה"ק בסכ"ב: איה מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי.