ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנה

ב"ה, ג' מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבו עם המוסג"ב בעתו נתקבל. וקראתיו, וגם ביום ה' העבר, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ובודאי ברכם, כל אחד ואחת בהמצטרך להם, לפי ענינם, והשי"ת ימלא ברכותיו בגו"ר על מילואן.

ומה שמתברך שיהיו כלים טובים למילוי הרצונות,

הנה אין צ"ל במרה שחורה וספקות יותר מדאי, כי גם בזה משתמש היצר.

וכבר הי' מדובר בהתועדות פה, אשר אין לשכוח שכל ענין הבריאה (כוונתי בזה אפילו בריאה דכללות, וגם כללות ענין ההשתל') הי' מצד שטבע הטוב להיטיב. ומובן שענין הסיבה משפיע וניכר בהבריאה. זהו - בנוגע להבריאה מצ"ע. וגם במה שמוסיפין בבריאה ע"י עבודה, ג"כ כן הוא, כי כל ההשפעות הן ע"י מנהיג הדור שהוא הוא ראש הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. וסיפר בשיחת שמח"ת תרצ"ג וז"ל: אלץ וואס דער טאטע האט מיר געזאגט שנת תר"ף קבלתי ע"ע בל"נ, רק בתנאי בחסד וברחמים. מיין גוטסקייט קאסט מיך טייער כו' שלא לנגוע כו' ולא לרחק כו'. עכ"ל.

ואחרי שכל אלו לנו, צריך לגשת להעבודה בשמחה ובבטחון גמור, אשר השי"ת ירחם ויעזור ומקדשין אותנו הרבה מלמעלה, ובלבד שנאחוז אנהאלטן זיך בחבל ההתקשרות בצדיקא דאשתכח עתה יתיר גם בעולם הזה המעשה.

בברכה לכל החבורה תי'

מ. שניאורסאהן

תרנה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 524 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהוריש"ז: סרברנסקי. אגרת נוספת אליו - לעיל תרכג.