ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנו

ב"ה, ג' מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורי"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ביום ה' העבר הזכרתיו ואת ב"ב שיחיו.

בשאלתו אם להשתלם במלאכת הזביחה בכל הפרטים, לפי דעתי נכון הוא במאד.

ומה שכותב אשר אודות משרת שו"ב עדיין איז נוטא קיין טראכט,

הנה מי אתנו יודע מה שישנו במחשבה כחות והמשכות נעלמות ובפרט מה שעלה במחשבה, וראה אגה"ק רסכ"ב: במה משתכר כו' ומלכות ב"ד מתי תחזור כו' הנה הושוו זה לזה.

ובטח יוכל להסתדר באופן כזה שלא יהי' בסתירה ולשאר עניני עבודתו.

ובשאלתו צי מען קען פארבויגען פון די קביעות עתים בשביל אסיפת כספים.

הנה לא ביאר אם זהו קב"ע ביחיד או ברבים (שאז מחליש גם את האחרים),

ובכל אופן יש לשער שע"פ רוב אין זה אלא דמיון שמרמה היצר אז מ'דארף פארבייגען. ואם באמת מוכרח הוא, הרי יכול להשלים בשעוריו בלילה.

בודאי חקוקים באותיות החקיקה בזכרונו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בחתימת מכתבו אליו מהשבוע דהסתלקות, אשר מברכו "להצליח בעבודת שליחותי בגשמיות וברוחניות" ולכן יהי' חזק במילוי שליחותו זו, כי בטח יראה בזה הצלחה מופלגה, ועליו רק לעשות המוטל עליו בשמחה און האלטן אפען דעם צנור ההתקשרות.

בברכה

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ ששת המכ' אשר שלח. ות"ח.

תרנו

מצילום האגרת.

מוהרי"י שי': גורקאוו.