ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרנט

ב"ה, ג' מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ס שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"א תמוז קבלתי, ובהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ביום ה' הזכרתים לשמותיהם, לכל או"א לפי המצטרך.

בנוגע לשאלתו אדות העתקה איני רואה יסוד להבהלה בזה.

ומה טוב שיתדבר עם הררב"ג שי' אחרי חזירתו ממאראקא אדות האפשרות להעתיק לשם באופן שיוכל להמשיך שם בעבודה מעין זו שהעמיס עליו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ונתן לו כחות ע"ז. ואם אין שם אפשרות כזו יש להתענין בהעתקה לאווסטרליא.

ומד' מצעדי גבר כוננו והוא ינחנו ויסדרנו במקום ואופן המוכשר לפניו ולפני כב"ב שי' ברוחניות וגשמיות, ויוכל להתעסק בהפצת המעינות החוצה ולהחיש עי"ז גאולתנו וגאולת כלל ישראל וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יוליכנו כולנו עם ב"ב שי' קוממיות (ראה סנה' ק, ב. ד"ה ועשית ח"ש עתר"ו) לארצנו.

החותם בברכה ופ"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תרנט

מהעתיק המזכירות.

מוהר"ס: ליברוב. אגרות נוספות אליו - לקמן תרעט. תשכג.

הררב"ג: הר"ר בנימין גורודצקי.

חזירתו ממאראקא: ראה לעיל אגרת תרכ, ובהנסמן בהערות שם.

להעתיק לשם: להתעסק בענין החנוך, כדלעיל אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם.

לשם אמנם נסע. - ראה לקמן אגרת תשכג.