ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסא

ב"ה, ה' מנחם אב, הילולא דאריז"ל, השי"ת

כבוד חברי הועד להחזקת מרכז לעניני חנוך,

מחנה

ישראל, וקה"ת, הוו"ח אי"א עוסקי בצ"צ,

ומקושרי כ"ק

מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהיא העולה על כולנה,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

התענגתי לשמוע כי יסדו בעזהשי"ת ועד להחזקת המרכז לעניני חנוך, מחנה ישראל וקה"ת, ובטח כבר נגשו לפעולות ממשיות.

והנני שולח ברכתי לחברי הועד הנועדים להתחזק לזכות בעבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ היא השגת אמצעים לחזק ולהרחיב עבודת המוסדות הנ"ל ועל ידי זה לחזק גם את התקשרותם עם כבוד קדושת מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר מיום יסדו המוסדות הנ"ל נשא על שכמו את עולם, ועכשו החובה והזכות לכל מקושריו להשתתף אתו בנחלה טובה ובלי מצרים זו שהנחילנו.

וכשיתבוננו היטב על החובה והזכות האלו יתגבר בהם הרצון ואפילו היכולת, וחפץ הוי' בידם יצליח.

מטובם להודיעני פרטי שמות החברים של הועד - אם נתוספו - למען הזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

באיווי כל טוב לכל החבורה תי', המחכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

תרסא

מצילום האגרת. ראה גם אגרת שלאח"ז.

הועד להחזקת: ראה לעיל אגרת תרכט, ובהנסמן בהערות שם.