ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסב

ב"ה, ה' מנ"א השי"ת (הילולא דהאריז"ל)

ברוקלין, נ. י.

כבוד חברי הועד להחזקת מרכז לעניני

חינוך, מחנה

ישראל, וקה"ת, הוו"ח אי"א עוסקי בצ"צ,

ומקושרי כ"ק

מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהיא העולה על כולנה,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי במכתבם הידיעות על אודות פעולותיהם הטובות להחזקת המוסדות מל"ח מ"י וקה"ת, ובטח כמו בכל הענינים שבקדושה ילכו פעולותיהם ותוצאותיהם הלוך וגדול, עד כי גדל מאד (וראה במאמר ח"י אלול ד"ה השקיפה פ"ח ובלקו"ת המסומן בהערה שם במעלת מאד על מאדך).

אין הזמן גרמא לבוא באריכות ואסתפק בשורות אחדות וד"ל.

כמה אופנים בהתקשרות איש אל רעהו, תלמיד לרבו, חסיד לרבי שלו וכמה מדריגות בזה.

ההתקשרות בכלל הוא על ידי ההליכה באורחותיו, ומתחלק לשלשה סוגים, מלמטה למעלה, בהתאם לסוג אורחותיו של זה שמתקשר אליו:

(א) מבקש או מצוה לאחרים לעשות - התקשרות המתקשר על ידי זה שמקים ציווי והוראה זו.

(ב) עושה בשותפות עם אחרים - התקשרות המתקשר על ידי זה שמשתתף גם כן בזה.

(ג) עושה בעצמו - התקשרות המתקשר עי"ז שכאשר ניתנה לו האפשריות מחליף אותו בעשיותיו.

ובמכתבי של ער"ח תמוז באתי לעורר את החסידים המקושרים או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שעתה ניתנה האפשריות להתקשרות במדריגה השלישית, התקשרות נפש רוח ונשמה חי' יחידה שלהם בנשיא וראש דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

מובן מעצמו שאין כוונתי ח"ו וח"ו למעט בגודל ערך שאר המוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועל אחת כמה וכמה שאין הכוונה למעט ח"ו וח"ו ענין המעמד, וידוע שכל הענינים בקדושה משלימים זה את זה ולא ח"ו מחסרים זה את זה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, הצלחה בעבודתם בקדש, שזהו ג"כ מהכלים הרחבים להמשכת וקבלת כל טוב גשמי ורוחני לכל אחד ואחת לכל המצטרך להם,

ומחכה לבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

תרסב

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 244 והוגהה ע"פ צילום האגרת.

לתוכנה ראה לעיל אגרת תרכט, ובהנסמן בהערות שם.

כמה אופנים: ראה גם לקמן אגרת תרפא.