ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסג

ב"ה, ו' מנ"א, השי"ת

האברך הוו"ח וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו

יהי רצון שיהי' כלי ראוי שיקוימו בו כל הברכות שבירך אותו ומברך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות. ויצליח בהעבודה בעצמו ובהעבודה עם הזולת.

ובפרט שמיום הולדת זה מתחילה שנת העשרים וארבעה, אשר בה, לכל הדיעות, נשלמין ימי הנערות (ראה קדושין ל, א. הל' ת"ת לאדה"ז פ"א סוף ס"ו).

החותם בברכה

מ. שניאורסאהן

תרסג

מצילום האגרת.

לכל הדיעות: ראה לעיל אגרת תקצו.