ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסד

ב"ה, ו' מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תמוז:

הבהלה לנסוע ממחנם עתה איני רואה לה יסוד. וכיון שכתב לו בשעתו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כפי שמעתיק במכתבו הנ"ל "שלע"ע יתעכב במקומו וימשיך עבודתו הק' עם התלמידים שי'" יהי' במקום שיהיו התלמידים ובטח תקוים ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר השי"ת יחזק בריאותו ובריאות זוגתו תי' ויצליח בגו"ר.

אז מען קען גיין אפן רבינס אחריות און מיט זיינע כחות איז וואס דארפן אריינמישן מעשה אנוש ותחבולותיו.

והשי"ת יהפך ימים אלו לששון ולשמחה בעגלא דידן ויגאלנו גאולה אמיתית ע"י מ"צ בב"א.

הרב מנחם שניאורסאהן

תרסד

מהעתק המזכירות.

מהורש"ז: לויטין. אגרת נוספת אליו - לעיל תקז.