ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסה

ב"ה, ז' מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מד' מנ"א, עם הפ"נ המוסג"ב. ובינתיים, בטח הגיעו מכתבי מער"ח מנ"א.

ובנוגע לשלום בנו שי' - תמה אני על אנ"ש שי' "המחמירים" בפירוש כל הקורות אותם, אף שיודעים פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בשם כמה מנשיאי חב"ד: טראכט גוט וועט זיין גוט. ועייג"[כ] הוריות (יב, א): ולאו מילתא היא כו'.

הפ"נ הנ"ל קראתיו זה עתה בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובודאי יברכם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וברכותיו יקויימו על מילואן.

החותם בברכה ומחכה לבשו"ט ממנו

מ. שניאורסאהן

תרסה

מצילום האגרת.

פתגם: ראה אג"ק שלו ח"ז אגרת א'תתקצ, בשם אדמו"ר ה"צמח צדק". ראה גם לקמן אגרת תרעה.