ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסו

ב"ה, ז' מנ"א, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב':

כמובן אופן היותר טוב מצד ההלכה הוא שיקחו הזרע לאחרי התשמיש מהאשה אלא שצריך להיות בסמיכת זמן, ובודאי יורה הרופא איך לעשות זה. וכבר עשו אנאליז באופן כזה והצליח.

הגאון מראגאצאב, אף שבכלל הוא מחמיר בענינים אלו, מתיר בשו"ת שלו (צפנת פענח ח"א ספ"ט) ג"כ באופן דיעשה כיס דחוק מאד על האבר דלא יהי' כלל אויר בין הכיס לאבר, ואז נשאר הזרע בכיס.

והשי"ת יעזור שיהי' הכל כשורה ובהצלחה.

הפ"נ שלו קראתיו בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שבו נכנסים ליחידות ונתינת פדיונות. ובודאי ברכם אותו ואת זוגתו תחי' בהמצטרך לו ולה ובפרט בזרעא חייא וקיימא והקב"ה ממלא ברכות צדיקים על מילואן. וכשישמח הוי' לבבם בטח יודיע הבשורה הטובה.

בברכה בכהנ"ל ולגאולה השלימה והאמיתית

הרב מנחם שניאורסאהן

תרסו

מהעתק המזכירות. לתוכנה ראה לקמן אגרת תש.

הגאון מראגאצאב: ראה לעיל אגרת תרכה.