ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסז

ב"ה, י"א מנחם אב, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הטלגרמה שלו, וכבקשתו קראתי הפדיון בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסין שם ליחידות ולמסירת פדיונות.

וצדיק - הוא נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ - מברך, והקב"ה ממלא ברכותיו בגשמיות וברוחניות על מילואן.

מהנכון שיאמר בכל יום בלי נדר, ולכל הפחות עד ראש השנה הבע"ל, תהלים קאפיטל ע"א.

בברכה. המחכה לבשו"ט

מ. ש.

תרסז

מהעתק המזכירות.

קאפיטל ע"א: ראה לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.