ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרסח

ב"ה, י"א מנחם אב, השי"ת

האברך הוו"ח אי"א כו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' מנחם אב, התענגתי לשמוע כי מוצא מקום עבודה לעשות עם עצמו וכן עם הזולת, ובודאי יהי' בהצלחה ואשמח לשמוע בשורות טובות מפעולותיו.

בנוגע לשאלתו על דבר זה שמבשלים לפעמים חלב עכו"ם בהכלים שמבשלים בעד כל הבחורים, הנה אם אמת הוא בודאי יוכלו לפעול הוא וחבריו לאכול ממה שנתבשל בכלים אחרים.

בטח זוכר מה שנדברנו קודם נסיעתו, אז מען דארף ניט זיין צופיל

מרה-שחורה'דיק, און מען דארף וויסן, אז דער אויבערשטער איז בטבע הטוב להיטיב, און די רביים האבן זיך אפגעגעבן אויף אהבת ישראל און אויף אויספירן זייערע ענינים בחסד וברחמים. ועבדו את הוי' בשמחה כתיב.

בברכה ופ"ש חבריו שיחיו. המחכה לבשו"ט

מנחם שניאורסאהן

מהנכון שבשבת נחמו שהוא השתא חמשה עשר באב, ג"כ יתועדו עם שער

האברכים שיחיו.

תרסח

מהעתק המזכירות.

רביים.. בחסד וברחמים: ראה לעיל אגרת תרנה.