ספריית חב"ד ליובאוויטש

עתר

ב"ה, י"א מנ"א, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריא"ל שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' מנחם

אכפול בכתב ברכותי מה שאמרתי לבנו שי' וש"ב המיול"ח בתו שתי' בהיותם אצלי אשר תהי' קביעת זמן החתונה בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים, ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה המצוה והחסידות, מתוך הרחבה בגו"ר.

ידוע מרז"ל (מגילה טז, א) אומה זו כו' כשהן עולין עולין עד לכוכבים. ויהי רצון, אשר משהתחילו בעלי' קשורי התנאים וקביעות זמן חתונת בתו תי' עלה יעלה בהצלחה גם בשאר עניניו אלא שצריך להיות חזק בבטחונו ובאמונתו, אשר בודאי יקויימו ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ברכו כמה פעמים, ויקויימו על מילואן און גאר כפשוטו בגשמיות ממש.

ומהנכון אשר בכל יום יאמר בל"נ דעם רבינס קאפיטל תהלים, שהוא עתה קאפ' עא, ואיזה פעמים בשבוע ילמד תורת הדא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. כל זה לכל הפחות עד יו"ד שבט ה'תשי"א הבע"ל, אשר זהו כלי רחב להמשכת ברכות צדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעוה"ז עולם המעשה.

המחכה לבשו"ט ממנו בכהנ"ל

מנחם שניאורסאהן

עתר

מהעתק המזכירות.

מהוריא"ל: הבר.

קאפ' ע"א: ראה גם לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.