ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרעא

ב"ה, י"ג מנחם אב, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ז' מנחם אב המודיע אשר ביום י"ב מנחם אב הוא יום הולדתו שנתמלאו לו כ"ה שנה לאורך ימים ושנים טובות, הנני בזה להביע ברכותי אשר יהי רצון שיקויימו בו הברכות אשר מברך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות.

ומבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא (בהעלותך ח, כד) ובפירוש ענין הצבא במאמר י"ג שבט סו"ס המתחיל ועשו לי מקדש. ולהעיר מכסף משנה להל' כלי המקדש פ"ג ה"ז. -

בטח מתעסק באופן המתאים בענין שידוך הראוי, ומאמר רז"ל דרכו של איש לחזור כו'.

בודאי יש לו קביעות עתים ללימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נוסף על שאר השיעורים שלו. ויודיע עד"ז.

בברכת הסתדרות טובה.

המחכה לבשו"ט ממנו

מנחם שניאורסאהן

תרעא

מהעתק המזכירות.

ומבן חמש ועשרים: ראה גם לעיל אגרת תרי.