ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרעג

ב"ה, י"ג מנחם אב, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מנחם אב, שמציעים לבתו מרת... תי' שידוך עם הרה"ח וכו'... לפי דעתי נכון הדבר.

ומה שכותב שאפשר יזמין השי"ת בחור בן תורה ומדות טובות ביותר, הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אונזערע זיבורית איז בעסער ווי זייערע עידית", ועל אחת כמה וכמה שעדית שלנו טובה מעידית שבעידית שלהם.

ויהי רצון שהתקשרות ענבי הגפן בענבי הגפן תהי' בשעה טובה ומוצלחת ובכלי רחבה לקבלת כל טוב.

בטח יש לו קביעת עתים ללימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נוסף על שאר שיעוריו.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

תרעג

מהעתק המזכירות.