ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרעה

ב"ה, ט"ז מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

נתקבלה הטלגרמה שלו שהניתוח יהי' ביום ראשון וקראתי פ"נ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פ"נ. כן אזכירה בהיותי על הציון, ובודאי יהי' הכל כשורה ותחזור לאיתנה.

וכבר כתבתי לא' אשר תמיהני על אנ"ש שי' שמחמירים בפירוש הקורות אותם או את אחד מב"ב שי' וכמה פעמים אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשם נשיאי חב"ד: "טראכט גוט וועט זיין גוט" און געוויס וועט זיין גוט.

ואי איישר חילי, אפעול ג"כ שיודיעו אח"ז, אשר אמת הי' גוט והוטב המצב.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה לו ולכב"ב שי'

מנחם שניאורסאהן

תרעה

מהעתק המזכירות.

מוהר"א: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל תרטו, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר כתבתי: לעיל אגרת תרסה.