ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרעז

ב"ה, י"ז מנחם אב, ה'תש"י

כבוד הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר רפאל

שליט"א טולידאנו ראב"ד דק"ק מעקנעס

יצ"ו

שלום וברכה!

היום יצאה טלגרמה ע"ש אסיפת הרבנים על כתובת הרה"ג ראש הרבנים שבעיר ראבאט מוהר"ר שאול שליט"א דאנאן, וזו לשונה שמא נפלו שיבושים בהעתקה האנגלית:

"שולח אני ברכותי לכל הרבנים שהתאספו לכבוד השם

יתברך לדון בחיזוק התורה והיהדות. בטח ישימו מעקרי

מגמתם להבטיח, בהתמסרות הכי גדולה, חינוך כשר לכל

הילדים והילדות הנערים והנערות בהמצאם במדינתם וגם

כשבאים למדינות אחרות, אשר בחינוך הזה תלוי קיום עמנו.

ובזכות התשובה, התורה והמצוה יצילנו השם יתברך מחבלי

המשיח וישלח לנו משיח צדקנו בעגלא דידן, והוא יוציאנו

מגלותנו ויגאלנו בגאולה האמתית.

בכבוד וברכת הצלחה בעבודתם בקודש

מנחם שניאורסאהן."

ברגשי כבוד וברכה

המזכירות

תרעז

כבוד... טולידאנו: אגרות נוספות אליו - לעיל תרמב, ובהנסמן בהערות שם. טופס דומה אל:

כבוד הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר שאול שליט"א דאנאן

ראב"ד דק"ק ראבאט יצ"ו.