ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרעח

ב"ה, י"ח מנחם אב, השי"ת

כבוד הנהלת ישיבת תורת אמת בירושלים

ת"ו

שלום וברכה!

אאשר בתודה קבלת מכתבם מיום י"א מנחם אב, כי שלחו אלי אתרוג מהודר בלתי מורכב.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ "בשעת מ'זאגט ואת כל מיני תבואתה לטובה האט מען מכוון געווען שמורה לפסח וד' מינים לסוכות" עכ"ל. ומובן כי אין זה סתירה לפירוש הברכה כפשוטה, המתייחסת לכל התבואות, שהרי התורה היא המקור והצינור לכל הבריאה וההשפעות שבעולם, וכמאמר אסתכל באורייתא וברא עלמא, וכך הוא בכל יום וכמ"ש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ולכן אם כל עניני התורה ומצוות הם כדבעי אז גם כל הענינים הגשמיים בבריאה כדבעי. ויעויין הקדמת השל"ה בית אחרון דמסיק דשכר המצוות הוא טבעי.

ויהי רצון שנזכה כלנו לקיים מצות ד' מינים בשנה הבע"ל בהידור ובמהרה בימינו ממש נזכה לקיום היעוד ויעשו כלם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.

בכבוד ובברכה

מנחם שניאורסאהן

תרעח

מהעתק המזכירות.

פתגם: "היום יום" לי"ט תשרי.