ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרעט

ב"ה, י"ח מנחם אב, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר סעדי'

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ז' מנחם אב, שמחתי לשמוע כי עסק הנפנה מתנהג בכי טוב כמקדם. ובודאי נשען על הכתוב באגה"ק סי"ד אשר בכל יום ויום נמשך אור חדש עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם (מובן שם שאין זה רק בראש השנה אלא גם בכל יום ויום), הנה גם בענין נפנה שזהו ענין ההתקשרות לאילנא דחיי בכל נר"ן וח"י וגוף ונפש בהמית כמובן ממה שנתבאר בתניא ובאגה"ק במעלת מצות הצדקה, שנקראת מצוה סתם, בטח ישתדל שיהי' באופן זה, היינו שיהי' לא רק טוב כמקדם, אלא הולך וטוב בתוספות עליון יותר.

רשימת נפנה מתמוז נתקבלה, ובטח כבר נשלח לו הקבלות שביקש.

רשימות מל"ח ומחנה עדיין לא נתקבלו, כן חסר עדיין האישור מהרה"ח והרה"ג וכו' הרב"ג שי' על דבר הבפועל ממש.

החותם בפ"ש כל החבורה שתחי' וברכת הצלחה בעבודת הקדש לקשר אנ"ש שיחיו עם נשיאם הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בגשמיות וברוחניות, ומחכה לבשורות טובות

מנחם שניאורסאהן

תרעט

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 241, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תרנט, ובהנסמן בהערות שם.

הנפנה: המעמד.

רשימות מל"ח ומחנה: בהמשך לאגרת תרלג דלעיל.

הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי.