ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפ

ב"ה, י"ח מנחם אב, השי"ת

הרה"ה הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום יו"ד מנחם אב, הנני מאשר בתודה קבלת שיחת חג הפסח תרצ"ג שני חלקים, ובטח, כהבטחתו, ישלח גם שאר החוברות שהדפיסו שם.

ת"ח על הפ"ש בקצור מאנ"ש שיחיו הנמצאים במחנו, ובודאי יש להם קביעת עתים בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לעצמם, ובלי ספק משתדלים לספח אל השיעורים גם את אלה מבני ישראל אשר לע"ע עדיין אינם מאנ"ש. וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר (רש"ב) נ"ע, אשר תמימים זיינען אורות להאיר. וכיון שהמקום הביא אותם למקום שלפי ערך פטורים שם מדאגת הפרנסה ונמצאים בסביבה של כמה מאחינו בני ישראל, ומצד הזמן - ימי עקבתא דמשיחא שההכנה לבואו דורשת הכנה של ויפוצו מעינותיך חוצה, חוצה דוקא, הרי כל רגע ורגע יקר הוא במאד, וצריך להרחיב הכלים לביאת המשיח שזהו הפצת המעינות (כמבואר בארוכה בשיחת שמח"ת תר"ץ), וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחת משיחותיו, אז בזמן הגאולה וועט מען זיך כאפן פאר'ן קאפ, געוואלד ערשט אין זמן הגלות האט מען געקענט אזויפיל אויפטאן!

החותם בברכה ופ"ש כל החבורה תחי'

מנחם שניאורסאהן

תרפ

מהעתק המזכירות.

מהור"מ שי': טייטלבוים. אגרת נוספת אליו - לקמן תשב.

שהדפיסו שם: בסביבות מינכן, אשכנז.

פתגם: ראה לקמן אגרת תשט.

מדאגת הפרנסה: בהיותם במחנות המעבר נתמכו ע"י הדזאינט.

וכפתגם: ראה "היום יום" לג' מנ"א.