ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפא

ב"ה, י"ח מנחם אב, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה וכו'...

שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מי"ג מנחם אב, בצרוף ג' המחאות, ונא להודיע על שם מי לשלוח הקבלות, אם ע"ש ביהכנ"ס או ע"ש אנשים פרטים ועל איזה סכום, ות"ח ת"ח למפרע על טרחתו בכל הנ"ל.

ובנוגע לתוכן מכתב כבו' - במכתבי מער"ח תמוז לא באתי כמשתדל אדות מגבית לטובת מוסד נחוץ ביותר שהוא בתוך שאר מוסדות נחוצים ביותר. אלא כמזכיר ומעורר על החובה והזכות שלפנינו, לפני כל אחד ואחת מאתנו, לקחת על עצמנו את עול ההוצאות של המל"ח, מחנה, וקה"ת, אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הנה באופן פרטי ואישי לקח על עצמו ההשתדלות למצוא האמצעים הדרושים להוצאותיהם, וסידר גם חלק גדול מעבודתו החשאית על ידם.

כמה אופנים בהתקשרות איש אל רעהו, תלמיד לרבו, חסיד לרבי שלו וכמה מדריגות בזה.

ההתקשרות בכלל הוא על ידי ההליכה באורחותיו. ומתחלק לשלשה סוגים, מלמטה למעלה, בהתאם לסוג אורחותיו של זה שמתקשר אליו:

(א) מבקש או מצוה לאחרים לעשות - התקשרות המתקשר על ידי זה שמקיים ציווי והוראה זו.

(ב) עושה בשותפות עם אחרים - התקשרות המתקשר על ידי זה שמשתתף גם כן בזה.

(ג) עושה בעצמו - התקשרות המתקשר עי"ז שכאשר ניתנה ל[ו] האפשריות מחלי[ף] אותו בעשיות[יו].

ובמכתבי של ער"ח תמוז באתי לעורר את החסידים המקושרים, או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שעתה ניתנה האפשריות להתקשרות במדריגה השלישית, התקשרות נפש רוח ונשמה חי' יחידה שלהם בנשיא וראש דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ואחר כל זה, ישער כבודו בעצמו את הרושם אשר עשה עלי המענה שבמכתבו.

ואין כוונתי בזה להסכום, שמתנצל ע"ז וכו', כי כלל כללו רז"ל (סוף מנחות) שהמרבה והממעיט העיקר הוא שיכוון לבו. ובכל מאדך - הפי' הוא מאד שלך עתה אף שלגבי אחר או במצב אחר אינו "כל מאד".

ומתכוון אני להידיעה, אשר שכשקראו מכתבי "ופטור בלא כלום אי אפשר, עשינו מגבית מאוחדת עם עזר לפלוני בן פלוני שמכבר פנו אלינו לעזור לו".

מועט מחזיק את המרובה.

מה שעמלתי אני כמה זמן להסביר בתחילה לעצמי, איך לאחוז בההתקשרות מיטן רבי'ן, ואח"כ - באיזה אותיות הכתב להלביש את רעיונותי בנוגע לאחד מהדרכים בזה, ואח"כ לבחור מזה מה להכניס במכתבי הנ"ל (ומקצת מהשיריים במכתבי זה),

הנה בשתי שורות אלו שבמכתבו הודיעוני הערכה שלהם בכהנ"ל ומענה מלא על מכתבי: על המובן בו מבין השטין, ובמדה ידועה, גם על מה שיכולתי לכתוב במכתב שני.

אמרז"ל אין דעותיהן שוות. וכנראה שלפעמים יכול להיות גם מן הקצה אל הקצה.

מטובו לפרוש גיני שלום כל החבורה תי'.

החותם בברכה ואיחול כל טוב

מנחם שניאורסאהן

תרפא

מהעתק המזכירות.

במכתבי מער"ח תמוז: דלעיל תרלג.

כמה אופנים: ראה גם לעיל אגרת תרסב.