ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפג

ב"ה, כ"א מנחם אב, ה'שי"ת

האברך וו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בלי הוראת זמן, שמציעים לפניו שידוך עם... הנה לפי מכתבו ניכר שעדין לא הוחלט אצלו לא לכאן ולא לכאן, אף שבכלל ה"חסרונות" שכותב אין אני תופסם אותם לחסרון.

אבל תמהני מה שכותב ששמע שע"ד שבת וכשרות איז ניטא וואס צו טראכטן.

האומנם זהו מספיק לבת תמים ובשביל בחור תמים? אבל קרוב הדבר שאין זה אלא מרה שחורה שלו, ולכן לפי דעתי נכון שיתראו עוד פעם ושתיים ואז אולי יתברר אצלו אם יש לו המשכת לב לזה או לאו.

בטח יש לו קביעת עתים בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נוסף על שאר שיעוריו השוים לכל נפש.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

תרפג

מהעתק המזכירות.