ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפד

ב"ה, כ"א מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורי"י שי'

שלום וברכה!

בקשתי את בנו הוו"ח אי"א וכו' התמים מהו"[ר] דוד שי' לרשום את זכרונותיו ע"ד אבא מורי ז"ל. ובמשך דבורי אמר לי, אשר לפי השערתו זוכר ויודע כב' הרבה יותר ע[דכ]"ז ולכן בקשתי בזה בעת הפנאי להעלות את כהנ"ל על הכתב בפרטיות האפשריות כי הרבוי בזה ישובח, ולשלוח לי ורוב ת"ח ע"ז מראש.

כן נודע לי זה מכבר, אשר עלתה בידו להביא ממדינתו מלפנים את השופר של אאמו"ר ז"ל ובאשר הוו"ח וכו' מוהר"ר דובער שי' חאסקינד נוסע תחלת אלול הבע"ל לכאן צלחה, אסיר תודה אהי' לו אם ימסור ע"י הנ"ל את השופר. ומובן אשר כל ההוצאות הכרוכות בכל הנ"ל עלי לסלקן ע"פ הוראתו נוסף על תודתי הרבה עכ"ז.

בהזדמנות זו אביע כאן רגשי הקורת רוח והנאתי מהנהגת בנו מהור"ד שי' ויה"ר אשר יקויימו בו ובשאר ילדיו שי' ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ברכם ומברכם גם עתה על מילואן.

בברכה ות"ח מראש עכהנ"ל

הרב מנחם שניאורסאהן

תרפד

מהעתק המזכירות.

מוהרי"י: רסקין.

חאסקינד נוסע תחלת אלול: ראה לקמן אגרת תרפז.