ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפה

ב"ה, כ"א מנ"א, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי'

פריז

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד מנ"א:

במכתבי מער"ח תמוז כתבתי ע"ד הזכות והחובה להשתתף בהשגת האמצעים למשרדים המרכזיים של המל"ח מחנה וקה"ת שזהו ע"ע עבודתו הפרטית והאישית של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אבל לא שללתי כלל וכלל את העסק בעניני החנוך וחיזוק היהדות על אתר, ולכן תמה אני על שבדעתו לחדל ממה שעסק עד עתה ולהחזיר הכסף למנדבים וכו' ואבקשו שלא לאחז בקצוות, אלא לעבוד בסדר מסודר באופן הנאות לשתי המטרות גם יחד...

החותם בברכה

מנחם שניאורסאהן

תרפה

מהעתק המזכירות.

הרה"ח... פריז: אגרות נוספות אליו - לעיל תרטו, ובהנסמן בהערות שם. במכתבי מער"ח תמוז: דלעיל תרלג.