ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפו

ב"ה, כ"א מנחם אב, השי"ת

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מעש"ק ואתחנן עם המוסגר בו למעמד בית חיינו. ומוסג"פ הקבלה.

הפדיון אקרא, כבקשתו, בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסים שם למסירת פדיונות וליחידות, וכן אקראהו בשעת הכשר על הציון.

ובודאי יתן נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את ברכתו שיהי' הכל בזמנו כשורה ובנקל, והשי"ת ימלא ברכותיו על מילואן בגשמיות וברוחניות. ובטח יודיע בשורות טובות.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

על מה ששאל מכבר בענין השאלה איך שייך עולמות בלי מספר ועניתי שזה מצד כח הא"ס שבהם שאין אצלו נמנעות. ומקשה א"כ נפלה הראי' שהזמן נברא שבדרך מצותיך מוכיח זה דאין שייך שמחלקים גבוליים רבים יתהוה בלי גבול, ותמה שגם בזמן יש לומר שנעשה זה מצד כח הא"ס שבו, ומנלן שהזמן נברא.

התירוץ כללי בזה ובכגון זה הוא דאמת אפשר הי' לומר בכל דבר ודבר שנתגלה בו כח הא"ס שהוא נמנע הנמנעות וא"כ אינו נופל - הדבר - תחת איזה חוק והוכחת השכל, אבל אמרה תורה שהעולם נברא באופן שיתאים לחוק השכל וכמוכח מזה שכל דיני התורה מכריחים אמיתיות והוכחת השכל, ויוצא מן הכלל הם רק ענינים אלו ש בפירוש נאמר בהם שאינם תחת חוקי השכל. ולכן בעולמות שנאמר בהם בכמה מקומות בדברי רז"ל שהם אין מספר, על כרחך צריך לומר שזהו מכח הא"ס שבהם.

משא"כ בשאר הענינים שלא נתפרש זה, ובפרט כשבאים להוכיח על פי השכל שהזמן נברא, הרי רשאים אנו לקבל הוכחת השכל. דממה נפשך, אם מצד האמונה אין צריך להוכחה שהזמן נברא, ואם רצונו להוכיח זה עפ"י שכל, הרי מביאים לו ראי' שגם השכל אומר זה. ויש להאריך בזה, אבל בודאי יספיק לו גם הקיצור.

רצוני לדעת מהנעשה עם מר... ות"ח על טרחתו להודיעני.

הנ"ל.

תרפו

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 178, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

על מה ששאל: בהמשך לאגרת תקצח דלעיל - בסופה.

שהזמן נברא: ראה לעיל אגרת תקמא, ובהנסמן בהערות שם.