ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפז

ב"ה, כ"א מנחם אב, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרד"ב שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ד מנחם אב, ותקותי אשר בטח הסתדרו אביו שליט"א וכן גם גיסו ואחותו ובנו שיחיו בטוב.

וכבקשתו הזכרתי בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שקבע נסיעתו חזרה ליום ועש"ק ה' אלול, ובטח יברכו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שתהי' הנסיעה כשורה.

קבלתי מכתב ממוכר ספרים מרדכי דוד בלום בירושלים (שוק מאה שערים, בית הרב חרלף) וכותב שיש אצלו איזה ביכלעך כתבי דא"ח ורוצה למכרם לקה"ת. ומטובו אם יהי' בירושלים לראות אם יש בהם גוף כתי"ק או רק העתקות, וכן אם אפשר לברר אם הכתבים מהנדפסים כבר אם לאו. ואם המחיר הוא נמוך ביותר יכול בכל אופן לקנותם. בודאי מהנכון שמר בלום לא ידע שבא בשליחות מכאן, שאז יעלה המחיר, ות"ח על טרחתו.

החותם בברכה לנסיעה כשורה ודו"ש אביו שליט"א וב"ב שיחיו

מנחם שניאורסאהן

תרפז

מהעתק המזכירות.

הרד"ב: חסקינד, שנסע לארה"ק לפגוש את אביו דניאל שהגיע לארה"ק מסין. נסיעתו.. ה' אלול: ראה לעיל אגרת תרפד.