ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרפט

ב"ה, כ"ג מנ"א, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק נחמו המבשר מהסתדרותו במשרה המתאמת:

ת"ל על הבשורה טובה ויזכהו השי"ת לבשר תמיד אך טוב הן מעניניו הפרטים הן מסביבתו.

כי פסק הרמב"ם (הל' דעות פ"ו ה"א) דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו כו' לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים כו'.

אבל בזה מדובר במהות האדם בתור מקבל שזהו ההתחלה שלו, ותיכף צריך הוא להעשות גם משפיע וכדרישת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשיחתו הנדפסת בקונטרס [י"]ב תמוז השי"ת אות [ג]: זעהט לעבט אליין און מאכט לעבן אנדערע.

וכיון שתובעים זה מאתנו בודאי ניתנה לנו היכולת על זה. וכשיהי' הרצון גם כן יאיר כל אחד ואחת מאתנו את סביבתו ואין אור אלא תורה ומצות וכמש"נ כי נר מצוה ותורה אור.

בברכה ופ"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תרפט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 4, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"ד: הלמן.

בקונטרס: סה"מ תש"י ע' 262.