ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצ

ב"ה, כ"ג מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ו' עש"ק ואתחנן:

שמחתי להודע מהטבת מצב בריאות זוגתו תי' ובודאי ממלאים אחר ציווי הרופאים מומחים שבקרו אותה ובטח ילך מצבה הלוך וטוב ויודיע בשו"ט בזה.

לפלא שאינו מזכיר מאומה ע"ד הקב"ע שלו בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שעוררתיו ע"ז במכתבי הקודם, והרי זהו הכלי שיבור לו החסיד להתקשרות עם רבו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וע"ד המבואר בדא"ח במעלת האברים, שהם לא רק כלים מקבלים כי אם גם כלים ממשיכים, ממשיכים ברכותיו בהמצטרך בגו"ר.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה לבשו"ט ממנו

מנחם שניאורסאהן

תרצ

מהעתק המזכירות.