ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצב

ב"ה, כ"ד מנ"א, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ד שי'

הלוי שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר (בלי הוראת זמן הכתיבה),

נהניתי במאד מפעולותיו הטובות במקומות מסעו שמפרט במכתבו. ובודאי, נוסף על הגלוי והנעשה בעת בקורו בעיר או עיירה, הנה כמה ענינים נעשים מבלי שיודע מהם לע"ע, וכמה תולדות ופירות יהי' מהזריעה שנזרעת בעת הביקור ממש. וקדושה עושה פירות ופירות פירותיהן עד סוף כל העולם (ל' העלם והסתר) וכל' כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשיחת י"ב תמוז סוף אות א: קדושה איז אין סוף.

בודאי עושה ופועל במסעיו גם בענין נפנה, אשר מלבד שזהו משליחותו, הנה נודע ונראה גם במוחש, שכל דבר שיש לו אחיזה בגשמיות ג"כ, הרי הוא בר קיימא. וידוע שזהו ג"כ מהטעמים שהנביאים היו לפעמים מקדימים לנבואתם איזה פעולה גשמיות, וכמש"נ בכ"מ בנביאים אחרונים.

לפלא, שבהשיעורים בביהכנ"ס שמזכיר שראה, מעטים שיעורי למוד הלכה למעשה בדינים הרגילים.

בענין שאלתו - הנה כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כתב לו ש"לא יתערב בזה" - בודאי זהו הדרך הנכון.

ובדבר שאלתו אם להתחיל עתה בביקור העיירות שעל הדרך לכאן, ולהיות חדש תשרי כאן ובסביבות נ. י.,

לפי דעתי, נחוץ במאד שדוקא השתא ישתמש בשלהי אלול וחדש תשרי, כדי לחזק מעמדו ומצבו במחנו וסביבותי', שזמנים אלו הם זמני התעוררות גם כמנהג מדינה זו, ימי תעמולה, ימי התועדות וכו' וכו'. ומה טוב הי', אם יסדר לו בעוד מועד פראגראם מפורטת איך לנצל אויסניצען כל הימים הנ"ל באופן היותר מועיל ומתאים.

ובדבר שאלתו מכבר, בענין יסוד בהכנ"ס נוסח אר"י במחנו - הנה אף שבעצם הדבר נכון הוא, אבל הוא בעצמו מפני תפקידו ועבודתו, אינו צריך ואינו יכול להיות קשור עם בהכנ"ס אחד, כי מצודתו צ"ל פרושה על כל העיר וסביבותי'.

ומחפש הנני אחרי איש מתאים לשלחו למחנו, שהוא יהי' הרב והלומד שיעורים וכו' בבהכנ"ס הנ"ל, וכמובן גם המסייע בהתיסדותו. וכת"ר יהי' העומד ממעל לו. אבל, לע"ע, לא מצאתי. ואמשיך לחפש.

בל"נ, אזכירו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ להצלחה בעבודתו בקודש, כבקשתו. אשר זהו הצנור ג"כ להשפעות בגו"ר בכל המצטרך.

החותם בברכת הצלחה בעניניו הכללים והפרטים, לו ולכב"ב שי'

מ. שניאורסאהן

ע"ד ר"ד מההתועדות - בטח כבר התדבר עם הרמח"א שי' חדקוב.

תרצב

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 476, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהורש"ד: רייטשיק.

בשיחת י"ב תמוז: סה"מ תש"י ע' 262.

נפנה: מעמד.