ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצג

ב"ה, כ"ו מנחם אב, השי"ת

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מכתבו המפורט, לפי ערך, מחודש תמוז קבלתי באיחור זמן קצת. ות"ח על הידיעות ע"ד קביעת שעורי לימוד שלהם שכותב בפרטיות.

וכבקשתו הנני מסגיר פה ר"ד בענין הסיום דמס' קדושין שלומדים ברבים, ובטח אם יהי' לו איזה הערות בזה יודיעני.

מה ששואל אם יש אצלי רשימות של חסידים קודמים בביאור על התניא, הנה בטח יש אצלו העתקה ממה שנמצא אצל הרה"ג והרה"ח וכו' מוהר"מ שי' אקסלרוד, וכן מה שנעתק בקופיר ע"י הרה"ח וכו' מוהר"א שי' פריז.

לא טובה השמועה אשר שמעתי (אבל איני יודע אם נכונה היא) אשר ה... בכפר שלהם הרה"ח וכו' מוהר"ר... שי', אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מינה אותו ל... אצלם, הנה מאיזה סיבות מפריעים אותו במשמרתו. אין ברצוני להיכנס בגופא דעובדא, אבל לכאורה, מפני ההתקשרות לנשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על כל אחד ואחד מאתנו להתאמץ מבלי לשנות מכל אשר ציווה בכל הפרטים, ובפרט בענין הנוגע לרבים ובענין שיתפרסם ברבים. ובודאי אם גם יש טענות ונימוקים על ההפרעה, אפשר למצוא ענינים של קנס וכיו"ב, אבל לא לשנות המינויים של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. כמובן שהנני כותב כל זה בדרך אפשר מבלי ידעי פרטי הדבר ומבלי רצוני להיכנס בהם וגם מאחר שאיני על אתר. ואל בינתו אשען שיסודר הדבר על הצד היותר טוב מכל הצדדים.

אקוה להתבשר ממנו גם לעתיד בשו"ט מכל המתרחש לטוב, ואחתום בברכה ובפ"ש כל החבורה שתחי'

מנחם שניאורסאהן

ומש"כ בענין המקוה: מש"כ שעשו עוד אוצר מן הצד כדי שתהי' ג"כ זריעה - הנה ע"פ האופן דכ"ק אדנ"ע, שהיא מקוה ע"ג האוצר והוא רצה שיעלו מי התחתונה ע"ג רצפת העליונה (עפ"ד הרי"ל שי' לנדא), הנה ה"ז זריעה באופן היותר מועיל, שא"צ השקה כלל לכל הדיעות, כמובן. - גם אם לא יעלו על הרצפה, יש לסדר שהשאובים יפלו ישר בנקב ההולך לאוצר התחתון, דהיינו זריעה, וא"כ האוצר שמן הצד מהו מוסיף? - (אם לא לזהירות בעלמא אולי יתקלקל אוצר התחתון).

תרצג

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ז ע' 311, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ר שניאור זלמן: גרליק, רבו של כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל תרל.

ר"ד.. קדושין: משיחת כ' מנ"א. נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 533.

שנמצא... אקסלרוד: ראה לעיל אגרת תי, ובהנסמן בהערות שם.

עפ"ד הרי"ל שי' לנדא: ראה לעיל אגרת תקלט, ובהנסמן בהערות שם.