ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצד

ב"ה, כ"ו מנחם אב, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהר"ר שלמה חיים

שי' שד"ר

שלום וברכה!

מכתבו מט"ז מנ"א קבלתי וכבקשתו אקרא את הפדיונות המוסג"ב על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ות"ח על הבשורה טובה מהטבת בריאות זוג' תי'. והגע בעצמך: קודם הניתוח כתב כמה פעמים עם פדיונות שיעלה הניתוח יפה, וכאשר מילא השי"ת ברכות צדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ והניתוח עלה יפה, הנה גם לא בישר מזה, ועתה מודיע שוב כשמצטער (על מצב בריאותה בכלל). ולפי דעתי הסדר הוא: תחילה נתינת תודה להשי"ת על חסדו הגדול בעבר, ותפילה ביחד עם בטחון הגמור אשר ימשיך הקב"ה ברכותיו ומצבה ילך הלוך וטוב. וגדול כח האמונה והבטחון להמשיך כל ההשפעות בטוב הנראה והנגלה...

במה שכותב בסדר לימוד דא"ח בג' הכיתות וכו', הנה כבר מילתי אמורה כמה פעמים אשר לכל הפחות בשנה זו על כל אחד ואחד ובפרט על התלמידים התמימים לקבוע שיעור לימוד בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובהמוסדות צריך להיות זה גם בסדר הלימוד של כל כיתה וכיתה.

בנוגע לועד משותף למל"ח מחנה וקה"ת שכותב שהדבר עדיין תלוי ועומד, הנה כבר ידוע שתכלית כל עבודת האדם לעשות מן הדברים שהם תלויים ועומדים - או בל"א הנקראים דברי רשות - ענין של תורה ומצוה. וכמבואר בכמה מקומות בתורת הדא"ח והשיחות. ובפרט בנידון זה שזהו ג"כ אחד מדרכי ההתקשרות לנשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ובטח האריכות לדכוותי' אך למותר. והצעתי שיודיעו שמות המתנדבים במס חדשי לשמותיהם ושמות אמם, בהוראת סכום המס, וייקראו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

דרך אגב מביא במכתבו שני פנינים: פתגם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ופתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובלי ספק שמורים בזכרונו כמה וכמה ממאמרי קודש של נשיאי חב"ד. וכבר כתבתי כמה פעמים שמאד מאד חפץ כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שישמרו כל השיחות והפתגמים וכיו"ב על ידי זה שכל אחד ואחד יעלה אותם על הכתב, וייקבצו כלם על ידי מערכת "אוצר החסידים" שעל יד קה"ת, אשר בטח במשך הזמן תהי' בזה תועלת גם לרבים. והפליאה שכת"ר לא משתתף בעבודת אסיפת מרגליות זו. אבל נשען על פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אז ס'איז קיינמאל ניט צו שפעט, תקוותי כי לכל הפחות עתה יתחיל בזה במרץ הראוי ויגלה האוצרות הטמונים בזכרונו.

החותם בברכה, ובפ"ש כל החבורה שתחי'

מנחם שניאורסאהן

תרצד

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם.

בריאות זוג': ראה לעיל אגרות תרכד. תרלז.

כל כתה וכתה: ראה לקמן אגרת תשנג.

לועד המשותף: דלעיל אגרת תרלג.

פתגם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע: ביחידות לתלמיד אחד, עובד ה' בפנימיות בחשבון הנפש במרירות ושפלות: גענוג אתכפי', מ'דארף זעהן אוס ניצען אלס לשם שמים כו'.

פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר: לתלמיד הנ"ל: רשב"צ האט גיזאגט אז פנימיות בינה איז, ווי א פערדל שטייט בא א פריץ אויף האבער [בלא שום עמל ומתענג באכילה].

וכבר כתבתי: ראה לעיל ח"ב אגרת שעג.