ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצה

ב"ה, כ"ו מנ"א, השי"ת

האברך הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש שי'

שלום וברכה!

שני מכתביו מר"ח וח' תמוז קבלתי, ואחרי הרצאת הרה"ח והרה"ג וכו' מהורב"ג שי' אדות הענינים באפריקא, הנה לפי דעתי, נכון הדבר אשר יקבל עליו העבודה בשדה החינוך במוסדותינו שם, ואף כי קשה עדיין לקבוע פרטי העבודה שם, כי הרי זה דבר חדש, בכל זה יש לקוות לכר נרחב במקצוע החזקת התורה והיהדות ובמילא להצלחה מופלגת בכחות נשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ואשרי חלקם של כל אלו וואס וועלן זיין אפ זיין וואגען. ומובן מעצמו אשר כוונתי שנכון הדבר הוא גם לטובתו וטובת ב"ג תי' ולהסתדרות בחיים מאושרים.

ואיני כותב בזה, כלשון מכתבו אלי, "בתור אנשים פרטים" - כי תמימים בפרט והמקושרים לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכלל, כל אחד ואחת מהם אינו פרטי, כי אם נר להאיר את כל הסביבה, ואישים חיים להחיות ולהחיות בפועל עוד אחד עוד שנים עוד שלשה וכו' ופירותיהם עושים פירות ופירי פירותיהן עד סוף כל העולם - ל' העלם והסתר. ונוסף על השכר מצוה המצוה עצמה שממלאים תפקידם בחיים, הרי זה גופא כלי המקבל וממשיך ברכות צדיק, דאשתכח עתה בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בגשמיות וברוחניות בכל המצטרך.

בפרטי עבודתו, ובטח תשתתף גם ב"ג תי' במשך הזמן בזה, עוד נתדבר כשיהי' קרוב יותר להנסיעה צלחה, אלא שכיון שהשגת הניירות לוקח זמן מסוים, טוב אשר יגישו הבקשה ע"ז בהקדם, ובטח יש אופנים ונוסחאות המקצרים את הזמן והחקו"ד עד שמגישים הניירות, ויתודע אדות זה על נכון.

בברכת הצלחה בחייו הפרטים ובעבודתו הכללית

מ. שניאורסאהן

תרצה

מצילום האגרת.

מהור"ש: מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תקפז, ובהנסמן בהערות שם. מהורב"ג שי': מהו"ר בנימין גרודוצקי.

הענינים באפריקא: דלעיל אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם. לשם אמנם נסע - ראה לקמן אגרות תשכו. תשנב.