ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצו

ב"ה, כ"ו מנחם אב, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק ט"ו מנ"א, ת"ח על הבשורה טובה מהטבת מצב בריאות... שי' ובטח יודיע במהרה ממש מהטבת בריאותו יותר ויותר עד אשר שב לאיתנו לגמרי.

בודאי ישן ביארמולקע על ראשו, ומספרים לו, באותיות המתאימות לפי גילו, על דבר נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וגם על דבר זה שגם עתה הנה צדיקא דאתפטר אשתכח בכלא עלמא - גם בעולם המעשה זה - יתיר מבחיוהי, ומשפיע ברכות לכל המקושרים אליו ובפרט לילדים וילדות וכמבואר בדא"ח בענין כי נער ישראל ואהבהו.

ת"ח על אשר על ידו הנה כמה וכמה מאחב"י כ"י התחילו לומר קאפיטל ע"א של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וזכות הרבים תלוי בו.

המחכה להתבשר ממנו בשורות טובות בקרוב ממש, וחותם בברכה,

מנחם שניאורסאהן

תרצו

מהעתק המזכירות.

קאפיטל ע"א: ראה לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.