ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרחצ

ב"ה, כ"ז מנחם אב, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהרר"א שי' שד"ר

שלום וברכה!

בטח קיבל מכתביי הקודמים, ולפלא שאין לי מענה עליהם, ובפרט בהנוגע למצב בריאות... תחי'.

כן רצוני לעורר אותו, כי בנוגע לועד המל"ח, הנה דבר נכון הוא לשלוח הנה שמות כל המתנדבים במס חדשי למל"ח, מחנה וקה"ת, שמותיהם ושמות אמם, בהוראת הסכום של המס, כדי שייקראו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לפני ראש השנה הבע"ל.

מטובו להודיע מצב בריאות הרה"ג וכו' וכו' מוהר"ר יהושע שי' מררי...

המחכה לבשורות טובות וחותם בברכה.

תרחצ

מהעתקה.

מהורר"א: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל תרטו, ובהנסמן בהערות שם. ועד המל"ח: דלעיל אגרת תרלג.