ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרצט

ב"ה, כ"ז מנחם אב, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרר"ב שי'

שלום וברכה!

מכתביו מיו"ד וי"ט תמוז עם המצורף בו העתק מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ א' מרחשון תרצ"ט, וכן רשימת מאמרי דא"ח שיש אצלו, בת"ח קבלתי.

תודה על העבר ובקשה על להבא, אם יש אצלו עוד מכתבים תוכניים להמציא לכאן להעתיקם, אשר בטח תהי' בזה תועלת הרבים, וזכות הרבים תלוי בו.

ברשימת המאמרים אשר שלח, אין אצלי מאמרים הנזכרים להלן:

כי תאמרו מה נאכל תרנ"ח

כי כאשר השמים החדשים ר"ח אלול תרפ"א

שופטים ושו[ט]רים שופטים "

כי קרוב אליך נצבים "

שיר המעלות ממעמקים ש"ת תרפ"ב

כנשר יעיר קנו האזינו "

בשעה שהקדימו תרפ"ד

ויאמר גו' לך תרפ"ו

ולא זכר וישב תרפ"ח

בטח יש לו קביעות עתים בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נוסף על שאר שיעוריו.

כבקשתו הזכרתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וצדיק מברך והשי"ת ממלא ברכותיו על מילואן.

החותם בברכה לו ולכב"ב שי'

מנחם שניאורסאהן

מש"כ ע"ד מש"כ במכ' הנ"ל בענין אופנים שרפים ושרשם בתהו - יעוין ד"ה מי כמוכה אחש"פ תפר"ח ששם מבואר יותר.

תרצט

מהעתק המזכירות.

מוהרר"ב: פריז.

מכתב תרצ"ט: אג"ק שלו ח"ד אגרת א'סט.