ספריית חב"ד ליובאוויטש

תש

ב"ה, כ"ח מנ"א, ה'שי"ת

הרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מוהר"ר... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' עקב אשר שואל כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כתב לו "שנכון להשתדל לנסיעה לאה"ב והשי"ת יעזרהו בנסיעה כשורה והסתדרות טובה" וכותב שהשגת הניירות הולכת לאט לאט, והמצב כעת הוא אי בטוח, ושואל עצה מה לעשות,

לפי דעתי נכון יהי' לבו בטוח אשר הבטחת צדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ תתקיים ובודאי יעזרהו השי"ת לנסיעה כשורה למחוז חפצו צלחה. ובלבד שיהי' חזק בבטחונו ואמונתו ובהתקשרותו לצדיק הדור הוא נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בנוגע לשאלתו בענין בחינת הזרע, הנה עושין הבחינה באופן שלוקחין הזרע מהרחם אחר התשמיש בתכיפות האפשריית, ומביאים אותו בהקדם האפשרי למקום שבוחנים אותו - וסמוכין להיתר זה עפ"י שו"ת הצ"צ חאה"ע ספ"ט, שמתיר לשמש במוך במקום כו' וכש"כ באופן הנ"ל. ודלא כמחמירים בזה (הובאו בשד"ח אסיפת דינים מע' אישות ס"א. ובפאת שם). ובטח ישאל תחילה את הרופא איך לשמור על הזרע באופן שיהי' ראוי' לבחינה.

ומה שכותב בענין המיחושים שאצלו, הנה בטח אין זה אלא מרה שחורה בלבד, וידוע העצה לזה עפ"י המבואר בתורה אור לאדה"ז פ' תולדות ביאור לד"ה מים רבים, אשר במרה שחורה טוב להשתמש לענין התמדה בלימוד. וכמובן באופן שלא יחליש בריאותו ח"ו. וכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אקרא הפדיונות המוסג' במכתבו, ובודאי הצדיק יברך והשי"ת ימלא ברכות צדיק, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, על מילואן, בגשמיות וברוחניות.

החותם בברכה ומחכה לבשורות טובות ממנו.

מנחם שניאורסאהן

תש

מהעתק המזכירות.

בחינת הזרע: ראה גם לעיל אגרת תרסו.

מרה שחורה... התמדה: ראה גם לעיל אגרת תערב.