ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשב

ב"ה, ג' אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהרר"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום כ"ח מנחם אב, אשר שואל בענין ההעתקה,

הנה אמת נכון הדבר אשר אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כיון שנשתנו העתים ונתחלפו הזמנים יכול כל אחד לחזור ולשאול בענין ההעתקה, ומכיון ששואל במכתבו וגם שאל בשבילו הרה"ח וכו' מוהר"ר יצחק מאיר שי', בטח הודיע לו הנ"ל את דעתי, אשר באם יש לו אפשרות ישתדל תיכף בהשגת הניירות לנסוע לאה"ב, ויתן השי"ת אשר יהי' הכל כשורה ובנקל ויבואו אל מחוז חפצם צלחה, ומה' מצעדי גבר כוננו.

כבקשתו, אזכירו ואת ב"ב יחיו בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובטח יברכם צדיקא דאשתכח עתה בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, והשי"ת ימלא ברכותיו, בגשמיות וברוחניות, על מילואן.

בטח מתעסק ג"כ בהפצת המעיינות חוצה באופן המתאים ות"ח אם יודיעני בשורות טובות בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ופ"ש כל החבורה תחי'

מנחם שניאורסאהן

עתה נתקבלו הקונטרסים אשר שלח: מאמר קנין החיים, מאמר זאת תורת הבית, די מאראלישע באדייטונג פון חסידות חב"ד. ובטח ישלח גם השאר, ות"ח מראש.

תשב

מהעתק המזכירות.

מוהרר"מ: טייטלבוים. אגרות נוספת אליו - לעיל תרפ.

ההעתקה: מאיזור האמריקאי שבאשכנז לארה"ב, שעפ"י הוראת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אין להשתדל לבא לארה"ב (ראה אג"ק שלו ח"ט אגרת ג'קמ).

נתקבלו הקונטרסים: שהדפיס באשכנז. ראה לעיל אגרת תרפ.